Algemene Voorwaarden

PSY B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer:           PSY B.V., h.o.d.n. PSY Business.
 • Opdrachtgever:             de rechtspersoon of natuurlijk persoon die een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.
 • Overeenkomst:              de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer diensten aanbiedt of verleent. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. De in dat geval nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de strekking van oorspronkelijke bepaling.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Bedragen genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen, website e.d. van Opdrachtnemer, zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door haar daar gehanteerde bedragen ook na acceptatie door Opdrachtgever te wijzigen indien de onderliggende kosten om redenen waar Opdrachtnemer geen invloed op heeft, zich wijzigen of gewijzigd worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte, door schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer of doordat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst, verzetten afspraken

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren; Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
 2. De Overeenkomst tussen partijen is te kwalificeren als een inspanningsverbintenis, niet als een resultaatsverbintenis.
 3. Opdrachtgever kan een individueel consult of gesprek kosteloos afzeggen c.q. verzetten tot 48 uur vóór aanvang, daarna is zij het volledige tarief verschuldigd met een minimum van 45 euro. In geval van niet verschijnen wordt dit laatste tarief eveneens gehanteerd.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich op ieder moment het recht voor om een (trainings)locatie te wijzigen of afspraken te af te zeggen of te verzetten indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst als gevolg van onder andere werkstakingen, verkeersopstoppingen, ziekte van personeel e.d.
 5. Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de Overeenkomst gewenst is, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Een tussen partijen overeengekomen datum voor nakoming door Opdrachtnemer, bijvoorbeeld voor het afronden van een traject of opleveren van een rapportage, heeft nimmer te gelden als een fatale datum.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en met betrekking tot het declaratiebedrag dienen binnen 14 dagen na de uitvoering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk binnen 14 na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames schorten de betaalverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of verlengd kan dit financiële consequenties hebben. Het met de wijziging en/of verlenging gemoeide honorarium en kosten worden door Opdrachtnemer tegen de overeengekomen tarieven en op gebruikelijke wijze in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 8. Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn, behoudens verplichtingen die de wet hen oplegt en behoudens informatie verstrekt aan derden op grond van artikel 5, lid 3 van deze bepalingen, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de Overeenkomst zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 3. Door het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever toestemming voor het gebruik van de ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Opdrachtnemer zal de bepalingen van de AVG in acht nemen, zie hiervoor haar privacy statement.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en/of tot stand gekomen producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en geestesproducten in de ruimste zin van het woord, te delen, te verveelvoudigen te openbaren of te exploiteren, tenzij voor eigen gebruik voor zover passend binnen het doel van de opdracht of tenzij met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
 2. Indien de Opdrachtnemer de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft ontvangen, zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuim is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig is.
 3. Ingeval van betalingsverzuim is Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de staffel BIK.
 4. In geval van fusie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd voor aanvang van haar werkzaamheden (een deel-) betaling of daarmee gelijkte stellen zekerheid te eisen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. In geval Opdrachtnemer haar verplichtingen niet naar behoren nakomt, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om haar verplichtingen na te komen, tekortkomingen te herstellen en/of schade te beperken.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag;
 5. Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer nimmer meer bedragen dan het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 6. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder doch niet beperkt tot werknemers van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Annulering, opzegging of ontbinding van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden de uitvoering van de Overeenkomst te annuleren of te weigeren, in welke geval Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige ter zake aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van een gewichtige reden kan zij de overeenkomst onverwijld opzeggen. Als gewichtige redenen kunnen in dit verband bijvoorbeeld gelden:
 • onjuiste voorstelling van zaken door Opdrachtgever, ter beoordeling van Opdrachtnemer;
 • een zodanig slechte communicatie c.q. verstandhouding dat van een vruchtbare samenwerking niet gesproken kan worden, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer;
 • onvoorziene omstandigheden welke niet in de risicosfeer van Opdrachtgever liggen, maar aan een bevredigende vervulling van de Overeenkomst in de weg staan.
 1. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de volbrenging van de opdracht dan wel het verstrijken van de overeengekomen tijd. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook is Opdrachtgever te allen tijde honorarium verschuldigd naar rato van het aantal uren, met een minimum van 15% van het maximaal door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst in rekening te brengen honorarium.
 2. Annulering door Opdrachtgever van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
 3. Annulering tot 4 weken vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst is kosteloos. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week vóór aanvang het volledige bedrag.
 4. Ingeval Opdrachtgever na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden de Overeenkomst opzegt of anderszins tussentijd beëindigt of aan de uitvoering geen gevolg geeft, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 5. Als een der partijen tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, is de andere partij na deugdelijke ingebrekestelling, bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij de wederpartij enige vergoeding verschuldigd is. De tot ontbinding geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en), zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa), tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard of Opdrachtnemer ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.