Privacy statement

Uiteraard hebben wij privacy als hoogste prioriteit en zal er in alle gevallen uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan worden. Over het omgaan met persoonsgegevens zijn regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Als u of uw bedrijf bij ons een van onze producten afneemt vragen wij enig moment om persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres en eventueel Burgerservicenummer (BSN). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zoals informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens. Ook als u reageert op een vacature ontvangen wij persoonsgegevens. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens.

2. Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij vragen hebben we nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening of zorg te kunnen bieden en ons te kunnen verantwoorden ten aanzien van de inhoud van de producten en/of zorg en de facturering.

3. Hoe verwerken we persoonsgegevens?

PSY Business houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntendossier bij. Medewerkers registreren hierin systematisch iedere cliëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening/zorg en advies en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het (medisch) handelen en voor financiële verantwoording.

Er wordt toegezien op technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om deze koppeling en uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

PSY Business deelt geen cliëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke, schriftelijke toestemming is van de cliënt.Gegevens welke aan derden dienen te worden aangeleverd ten behoeve van het bewaken van kwaliteit worden alleen aangeleverd indien niet herleidbaar naar personen.

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?

In ons cliëntenregistratie systeem wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift. Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar, of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Voor individuele begeleidingstrajecten wordt een bewaartermijn gehanteerd welke overeenkomt de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers.Gegevens met betrekking tot een sollicitatie worden na een sollicitatieprocedure en/of een reactie onzerzijds alleen bewaard met toestemming.

5. Wijziging en verwijdering van uw gegevens

Een cliënt heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn of haar dossier. Deze kan hierom verzoeken bij de cliëntbeheerder of het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende cliënt zelf wordt gedaan, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie de pasfoto en het Burgerservicenummer zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. PSY Business zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Verder heeft de cliënt, krachtens de wet, recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Tenslotte kan cliënt een verzoek tot vernietiging van het dossier indienen. De organisatie kan dit laatste met redenen omkleed weigeren, wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Ook in het geval dat een verzoek tot vernietiging van een dossier wordt ingediend, zal een minimum aantal gegevens echter bewaard moeten blijven.

6. Uw toestemming?

Correspondentie naar derden vindt alleen plaats in het kader van de met u en/of uw werkgever of de opdrachtgever overeengekomen opdracht en met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.